TORZNÍ POLE

...sebeozdravný vzorec návratu do rovnováhy...

Léčit se z čehokoli je radostná příležitost k sebepoznání. A sebepoznání je radostná příležitost se vyléčit. Prožila jsem sama tolik druhů bolestí za malý úsek života, až mě ta koncentrace - a tím hluboká koncentrace na sebe a na vyléčení probudila do vzpomenutí si, proč tady vlastně jsem. Všichni jsme zde - pokud jsme ve spojení "se zdrojem" a neupadneme do zapomnění - za velmi ušlechtilými účely tvoření krásy. Je mi ctí být blízko vašich procitnutí. Podávat ruce z mého otevřeného srdce.

Dovolit světlu volně téci

Ve světě, který je mnohem jemnější než tato naše běžně vnímaná fyzická realita, vidím vše jako úžasný tanec energií. Obrazce fascinující geometrie v pohybu. V tomto světě se točí víry, díky nimž se projevuje život v naší viditelné formě. Bez jejich pohybu zajišťujícímu "výměnu" by se život skrze těla našeho typu neprojevoval. Nás všechny - zjednodušeně řečeno - oživuje pohyb - neustálá proměna - vířivá energie. Torzními poli jsme syceni tekoucím světlem a propojeni s veškerenstvem. Také sama naše existence generuje energii a tou sytíme veškerenstvo. Je to věčný tok, průtok, energeticky jsme neustále plnohodnotnou součástí jednoty stvoření. Při blokování průtoku stagnuje pouze forma projevu. Nemá zkrátka dost energie k projevení se a nebo má přespříliš nahromaděné energie uvnitř struktury těla a dochází k deformaci až k destrukci. Energie musí volně plynout.

O tom, že systém současného těla je "navržen" tak, aby se energie snadno blokovala takzvaně obousměrně nebo ještě výstižněji všemi směry a docházelo k postupné degradaci "materiálu" se zde nebudu rozepisovat. Pracujeme s tím, co tady teď máme a jsme za to vděčni. Jsme to my. V této podobě. A je třeba se milovat. Sebe sama i sebe navzájem. Téci. Tančit. A omezení této podoby již brzy rozlomíme - rozpustíme. Jemnou cestou vnitřního světla.

Torzní pole můžeme s citlivostí vnímat ba dokonce vidět - zřít. A můžeme měřit jejich pohyb. Každý energetický pulzní pletenec nazývaný čakra má svá vlastní tozní pole, kterými dýchá. My tedy velmi zjednodučeně řečeno vnímáme energetické dýchání naší bytosti projevené v těle a naciťujeme míru - tedy měříme jejich vitalitu.

Mezi vlastnosti mysli patří také zpomalování energetických toků. Toků světla. Různé myšlenky, činy a emoce, ať už jsme je "zaseli" my o své (byť třeba nevědomé) vůli či naši předkové v liniích "paměti" - všechny způsoby prožívání samosebou působí na náš život. Činí ho takovým, jakým ho skrze své nástroje prožívání tvoříme. Utváří ho. Buď ho destruují nebo udržují v rovnováze. Náš vlastní život LZE navracet do rovnováhy zdraví a plné vitality v rámci našich možností, jak se projevit v tomnto časoprostoru.

ZDRavý život ve spojení se ZDRojem nám umožňuje plný potenciál rozvoje ducha, či umožňuje rozvoj plného potenciálu ducha. Čerpání zkušeností. Způsob prožívání života a čerpání zkušenosti můžeme měnit a můžeme i přes všechna (až nemyslitelná) omezení dosahovat vědomí světla. Člověk je ve svém původu vědomím celého věku. My sami jsme "strojem času" a tvůrci prostoru v kvantovém informačním poli.

Každý projevivší se zde na jisté své úrovni touží být zdravý, aby se mohl plně rozvíjet a následovat účel svého života bez bolesti. Pokud si tohoto lidé nejsou vědomi a zacházejí s nástroji života včetně mysli právě v nesouladu s vlastním účelem, dává jim to skrze tělo a psychiku jejich vyšší já najevo i bolestí. Dostává se nám daru poznání. Občas i důrazně - pokud je to nutné pro procitnutí. Bolest proto vnímejme jako navigaci zpět do stavu rovnováhy. Bolestí tělo fyzické i psychické hovoří, pokud mu ubývá vitálních sil - slábne spojení se zdrojem - čili pokud se pohyb některých torzních polí natolik zpomalil, že dochází k energetickému deficitu v systému oživujícím "hmotnou lidskou nádobu".

Je ideální mít plně funkční zdravé tělo a moci v bezbolestném stavu sytit svou duši krásou. Tančit v souladu se svou jemnohmotnou předlohou. Splynout v tomto tanci toku energií, sjednotit se se sebou samým. To je požehnaný stav bytí. (Význam slova žehnat = dát tomu sílu života.) Jen ve zdraví jsme schopní být plně silní - mocní.

Stav světa by se okamžitě změnil - uzdravil do míru a krásy bytí - pokud by se uzdravily rodiny, rody, národy ... celé lidstvo.

Postup metodou harmonizace bioenergetických torzních polí používám ráda. Tato metoda mi objasnila a pojmenovala, k čemu mám přirozený talent od dětství. Hluboké nacítění a načítání. Harmonizace torzních polí je ve své podstatě světelná léčba. Než je započata s vaším plným souhlasem, seznámím vás se stavem vašich energetických toků. Velmi detailně procházím krajinu vašich citů, které zde na projevené tělesné rovině zrcadlí deformity vašeho původního zdravého tvaru.

To, co vykonávám, je uvádění člověka do hluboce bdělého - střízlivě vidoucícho stavu, ve kterém jeho představa o sobě zní v souladu s představbou jeho projevení se zde ve sféře jeho vyšší vůle. Dochází k uvědomění nejzákladnější potřeby volně tekoucího energetického kontinua a vnitřnímu informačnímu osvětlení, co a jak ve svém životě konat, aby průtok volný byl.

Po znovurozpohybování vašich torzních polí pocítíte a poznáte změnu ve svých životech v řádu několika hodin. Zde je má práce odvedena. Pak je samozřejmě třeba tento stav udržet, neboť hmota je zpomalující ze své podstaty a "pouhá" mysl může oživené procitnuvší toky postupně opět zablokovat. K tomu dostanete patřičné individuální instrukce tak, aby jste mě už pro navyšování vitality a návrat do harmonie zdraví nemuseli potřebovat. Pomohu vám aktivovat váš sebeozravný vzorec, ale vaším úkolem bude pamatovat si, jak ho každý den znovu a znovu "vypočítávat" a žít ho v našem krásném geometricky harmonickém světle poznání sebe sama.

Pokud se cítíte být odhodláni ke změně, jsem tu pro vás.

... s láskou a úctou k vaší práci na sobě ...